Tags - Domogram
  • 23 Tháng 3 2019

Tag: erc20

Phân biệt ERC20 và ERC721

Giải thích đơn giản các thông tin kỹ thuật của ERC20 và ERC721.